Κέρδισε -10% στην πρώτη σου αγορά!

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης/επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων σας από την «SHOP & TRADE AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία», «Εμείς», «Εμάς»), κατά την εγγραφή, την επίσκεψή σας και τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού της τόπου www.bloobox.gr (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»). Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρακάτω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997, ν. 3471/2006 κ.λπ.), των Οδηγιών και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Έ νωσης (Κανονισμό (UE) 2016/679 - GDPR), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η παρούσα πολιτική απορρήτου και οι πρακτικές μας εστιάζουν στην επεξεργασία, στο μοίρασμα και στην αποθήκευση προσωπικών σας πληροφοριών με τρόπο κατάλληλο και νόμιμο, ενώ χορηγούν απόρρητο, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα. Ως προσωπικά δεδομένα εκλαμβάνεται οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως (στην περίπτωση που δύναται να σας ταυτοποιήσει) με εσάς, τέτοια όπως το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικοί σας αριθμοί κ.τ.λ.

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες που ισχύουν σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων υπό την ιδιότητά σας ως χρήστης και πελάτης λιανικής/τελικός καταναλωτής του Καταστήματος.


Η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη και πρωτοβουλία, έχοντας πλήρη γνώση των παρακάτω όρων.

1.Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που συλλέγονται δια της παρούσας διαδικασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SHOP & TRADE AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και έδρα τον Ταύρο Αττικής (Πειραιώς 222, τηλέφωνο: 210 3408400).

2. Αρχές

Η πολιτική προστασίας δεδομένων της Εταιρείας βασίζεται στις ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων:

 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο; >
 • Η συλλογή προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς;
 • Η συλλογή προσωπικών δεδομένων θα είναι περιορισμένη και ανάλογη των απολύτως απαραιτήτων πληροφοριών σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται;
 • Τα προσωπικά δεδομένα θα είναι ακριβή και όπου κρίνεται απαραίτητο, επικαιροποιημένα;
 • Θα λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα και θα διενεργούνται όλες εκείνες οι πράξεις που κρίνονται απαραίτητα για τον εντοπισμό τυχόν ανακριβειών των προσωπικών σας δεδομένων έχοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται και θα διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση;
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας για χρόνο που δεν θα εκφεύγει/ξεπερνά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν συλλεγεί και επεξεργάζονται;
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα κρίνονται εμπιστευτικά και αποθηκεύονται με τρόπο που βεβαιώνει την ασφάλειά σας;
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν επικοινωνούνται σε τρίτα μέρη εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, που αυτό κρίνεται απαραίτητο, για την προσφορά των υπηρεσιών της Εταιρείας μας προς εσάς κατόπιν δικής σας προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης με την ενεργητική επιλογή αποδοχής της παρούσης πολιτικής απορρήτου,
 • Έχετε το δικαίωμα να απατήσετε οποτεδήποτε πρόσβαση σε και διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ή περιορισμό της επεξεργασίας τους, ή τη φορητότητα αυτών.


3. Σκοπός της Επεξεργασίας - Διατήρηση των Δεδομένων

Α. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από εμάς στα πλαίσια των παρακάτω σκοπών («Επιτρεπόμενοι Σκοποί») και συγκεκριμένα για:

1. Να διαχειριστούμε τυχόν εγγραφή σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα υπό την ιδιότητά σας ως χρήστης αυτού. Ο λόγος είναι για να μπορούμε να σας αναγνωρίζουμε ως χρήστη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και για να σας δίνουμε πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες, προϊόντα, και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Μπορείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό εγγεγραμμένου χρήστη επικοινωνώντας μαζί μας στο τηλέφωνο 210-3408450_ ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@bloobox.gr.

2. Την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης που έχετε συνάψει μαζί μας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων σας, κυρίως για:

-Να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις ενημερώσεις ή τις ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τις λειτουργίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει συναφθεί η μεταξύ μας σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ερευνών ποιότητας και προκειμένου να μπορούμε να καθορίζουμε το βαθμό ικανοποίησής σας σχετικά με την παρεχόμενη υπηρεσία.

-Να διαχειριστούμε τη πληρωμή των προϊόντων που αγοράζετε, ανεξάρτητα από τη διαδικασία πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε (ενδεικτικά (α) για να ενεργοποιήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς προκειμένου να αποφύγουμε πιθανή απάτη εναντίον σας και εναντίον μας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς. Εάν θεωρήσουμε ότι η συναλλαγή μπορεί να είναι δόλια, αυτή η επεξεργασία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μπλοκάρουμε τη συναλλαγή., (β) Να διαχειριστούμε πιθανές επιστροφές αφότου έχετε πραγματοποιήσει μια αγορά και να διαχειριστούμε αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων, κρατήσεις προϊόντων μέσω της πλατφόρμας, ανάλογα με την εκάστοτε διαθεσιμότητα αυτών των επιλογών)

-Σκοπούς τιμολόγησης και για να θέσουμε στη διάθεσή σας παραστατικά των αγορών που έχετε κάνει μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

3. Να ανταποκριθούμε στα αιτήματα που υποβάλλετε μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών. Στην περίπτωση αυτή επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαχείριση / διευθέτηση ή την επίλυση του αιτήματος ή της αίτησής σας.

4. Σκοπούς μάρκετινγκ. Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων σας:

- όταν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter). Στην περίπτωση αυτή θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής εξατομικευμένων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας μέσω διαφόρων μέσων (όπως email ή SMS). Ενδέχεται επίσης να σας παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες μέσω ειδοποιήσεων push εφόσον τις έχετε ενεργοποιήσει στην κινητή συσκευή σας.

§ Λάβετε υπόψη ότι αυτή η επεξεργασία δεδομένων περιλαμβάνει την ανάλυση του προφίλ σας ως χρήστη ή πελάτη για να καθορίσουμε ποιες είναι οι προτιμήσεις σας και, συνεπώς, ποια προϊόντα και υπηρεσίες ταιριάζουν περισσότερο στο στυλ σας κατά την αποστολή των πληροφοριών προς εσάς. Για παράδειγμα, με βάση τις αγορές και το ιστορικό περιήγησής σας (δηλ. Ανάλογα με τα προϊόντα στα οποία κάνατε κλικ), θα σας κάνουμε προτάσεις για προϊόντα που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν και, αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, θα σας παρέχουμε την λειτουργία "ανάκτησης καλαθιού".

§ Να θυμάστε ότι μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος μέσω των οδηγιών που παρέχονται σε κάθε ενημέρωση. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή στην κινητή συσκευή σας.

- Να διεξάγουμε προωθητικές ενέργειες (για παράδειγμα, για την οργάνωση διαγωνισμών ή για την αποστολή λίστας των προϊόντων που έχετε αποθηκεύσει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδεικνύετε). Συμμετέχοντας σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, μας εξουσιοδοτείτε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας ανάλογα με την προωθητική ενέργεια και μπορούμε να τα κοινοποιήσουμε μέσω διαφόρων μέσων όπως τα κοινωνικά δίκτυα ή το ίδιο το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Σε κάθε προωθητική ενέργεια στην οποία συμμετέχετε, θα σας παρέχονται οι όροι και οι προϋποθέσεις όπου θα σας παρέχουμε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

5. Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Εάν εισέλθετε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, σας ενημερώνουμε ότι θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα περιήγησής σας για σκοπούς ανάλυσης και στατιστικούς σκοπούς, δηλαδή για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και έτσι να μπορέσουμε να εισάγουμε βελτιώσεις σε αυτήν. Επιπρόσθετα, μερικές φορές διεξάγουμε έρευνες ποιότητας και ενέργειες με στόχο να γνωρίζουμε το βαθμό ικανοποίησης των πελατών και των χρηστών μας και να εντοπίζουμε εκείνους τους τομείς στους οποίους μπορούμε να βελτιωθούμε.

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών από την πλευρά μας.

Β. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία σας διατηρούνται από εμάς για συγκεκριμένες περιόδους ως εξής:

 1. Για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος: Για όσο χρόνο παραμένετε εγγεγραμμένοι χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν έχετε ασκήσει δικαίωμα διαγραφής σας.
 2. Για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς: Για το χρονικό διάστημα που απαιτείται έως ότου ολοκληρωθεί η συναλλαγή μαζί σας, συμπεριλαμβανομένων σε αυτήν τυχόν επιστροφών, παραπόνων, αξιώσεων κλπ. Για φορολογικούς σκοπούς για πέντε έτη και κατά παρέκκλιση για δέκα έτη αν προκύψουν συμπληρωματικά στοιχεία κατά το νόμο .
 3. Για την ανταπόκρισή μας στα αιτήματά σας μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών: Για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.
 4. Για σκοπούς μάρκετινγκ: Μέχρι να διαγραφείτε ή να ακυρώσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας (Newsletter ).
 5. Για την ανάλυση της χρηστικότητας και της ποιότητας: Για την περίοδο που α διαρκέσει τυχόν έρευνα ποιότητας και έως της διεξαγωγής σχετικών στατιστικών αποτελεσμάτων.

Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων παρακάτω, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από εμάς.

4. Φύση Δεδομένων

Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί με εσάς, θα συλλέγουμε μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται στα πλαίσια των παραπάνω υπό 3 σκοπών και τα οποία γενικά θα είναι, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

 • Τα στοιχεία ταυτότητας σας (για παράδειγμα, το όνομα, το επώνυμό σας, τη γλώσσα και τη χώρα από την οποία αλληλεπιδράτε μαζί μας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.);
 • Οικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες συναλλαγών (για παράδειγμα, στοιχεία πληρωμής ή της κάρτας σας, πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας, παραγγελίες, επιστροφές, στοιχεία τιμολόγησης για την έκδοση τιμολογίου, όπως η επωνυμία της εταιρείας σας, ΑΦΜ και διεύθυνση της έδρας της εταιρείας σας κ.λπ.),
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας με στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας μαζί σας στα πλαίσια των παραπάνω υπό 3 σκοπών, όπως ενδεικτικά για σκοπούς διεκπεραίωσης των μεταξύ μας συναλλαγών, μάρκετινγκ και αποστολής ενημερωτικών δελτίων για την Εταιρεία μας και τα προϊόντα/υπηρεσίες της, τυχόν προσφορές κτλ.
 • Δεδομένα σύνδεσης, γεωγραφικής θέσης και περιήγησης στο Διαδίκτυο (εάν για παράδειγμα επικοινωνείτε μαζί μας από το κινητό σας),
 • Εμπορικές πληροφορίες (για παράδειγμα, αν έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό μας δελτίο),
 • Άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προέρχονται ή παράγονται από την επιδίωξη των ανωτέρω Επιτρεπόμενων Σκοπών


5. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων

Με το παρόν ενημερώνεστε ότι οποτεδήποτε το επιθυμείτε θα έχετε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά καθώς και ότι μπορείτε να αιτηθείτε την άμεση διόρθωση και διαγραφή/ανάκληση των στοιχείων σας (όχι με αναδρομική ισχύ), αλλά και τη διαγραφή σας ως εγγεγραμμένων χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Επίσης δικαιούστε να ασκήσετε οποτεδήποτε όλα τα δικαιώματά σας εκ των ν. 2472/1997,ν. 3471/2006, των Οδηγιών και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμό (UE) 2016/679 - GDPR).

Σημειώνεται ότι μετά το Μάιο του 2018 θα τεθεί σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (2016/679 Κανονισμός ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού δικαιούστε να ασκήσετε επιπλέον τα εξής δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού:

 • Πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν,
 • Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας ,
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας,
 • Φορητότητας των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας , δηλαδή το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επιπλέον διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 210 – 6475600. Email επικοινωνίας: contact@dpa.gr.

Ειδικότερα, αναφορικά με την αποστολή σε εσάς e-mails/ smss προωθητικού περιεχομένου, θα έχετε πάντα το δικαίωμα να διαφωνήσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για προωθητικούς σκοπούς, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς σας και χωρίς οικονομική σας επιβάρυνση, χωρίς καμία συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Αυτό μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο “Απεγγραφή” τον οποίο θα βρίσκετε στα e-mails/ smss που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου . Κατόπιν σχετικής ενέργειάς σας, τα δεδομένα σας δεν θα επεξεργάζονται πλέον για άμεσο marketing.

6. Ασφάλεια Επεξεργασίας

Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια, εφαρμόζοντας και τηρώντας ορθά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την προστασία των δεδομένων σας ενάντια σε συμπτωματική ή μη μεταβολή, παραποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση τους ή πρόσβαση σε αυτά, ιδιαίτερα όπου η επεξεργασία εμπεριέχει μεταφορά των δεδομένων σας μέσω ενός δικτύου, και ενάντια σε όλες τις μη νόμιμες μορφές επεξεργασίας. Ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μπορούν να απευθυνθούν στην Εταιρεία στο e-mail: info@bloobox.gr.

7. Διατάξεις (Cookies)

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε διατάξεις (cookies), με σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μεταξύ ημών και υμών, μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καταγράφουμε γενικά στοιχεία επισκεψιμότητας ή καταναλωτικής συμπεριφοράς και διενεργούμε έρευνες προκειμένου να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Οι εν λόγω διατάξεις (cookies) είναι μικρά αρχεία δεδομένων που, εφόσον έχετε επιλέξει να τα δέχεστε βάσει σχετικών παραμετροποιήσεων του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή, αποθηκεύονται στο σκληρό του δίσκο για τους ανωτέρω σκοπούς. Οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν καταγράφουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των διατάξεων (cookies) σε συγκεκριμένα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης διατάξεων (cookies) σε καμία περίπτωση. Στην τελευταία περίπτωση ενδεχομένως να μην μπορείτε να απολαύσετε το σύνολο των πληροφοριών και υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Υπάρχουν επίσης προγράμματα ικανά να διαχειρίζονται τα cookies για σας.

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που η ιστοσελίδα μεταφέρει στον browser σας για λόγους ταυτοποίησης. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε “session” cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το πότε συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας, το οποίο μας επιτρέπει να εξατομικεύσουμε τις επισκέψεις σας και να πραγματοποιήσουμε δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου όπως το να διατηρούμε το καλάθι αγορών σας. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε επίσης “persistent” cookies για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας, να βοηθήσουμε γενικότερα στην προστασία των μελών μας και να προμηθευτούμε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Τα persistent cookies μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και μας βοηθούν να ταυτοποιήσουμε χρήστες που καταχρώνται την υπηρεσία μας.

8. Αποδέκτες των Δεδομένων

Το σύνολο των δεδομένων σας τα επεξεργάζεται η Εταιρεία μας (Υπεύθυνη Επεξεργασίας) ως βασική αποδέκτρια αυτών στα πλαίσια εκπλήρωσης των συμβατικών και νόμιμων/κανονιστικών υποχρεώσεών της έναντι σας, την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της , καθώς και στις περιπτώσεις που είναι εξουσιοδοτημένη ή έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας και σε πλήρη πάντα συμμόρφωση με τούς Ν. 2472/1997, Ν. 3471/2006, όπως τροποποιημένοι ισχύουν και τον Κανονισμό (UE) 2016/679 που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 27 Απριλίου 2016. Στα πλαίσια αυτά αποδέκτες των δεδομένων σας ενδέχεται να είναι οι κατωτέρω:

α) Οι υπάλληλοι της Εταιρείας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης (-εων) με την Εταιρεία, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή (-ές), καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο.

β) Φορείς στους οποίους η Εταιρεία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: 1) Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, οι οποίοι ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των πληροφοριών και 2) συνεργάτιδες εταιρείες, οι οποίες διεκπεραιώνουν διαφορετικές ενέργειες στα πλαίσια εκτέλεσης της παραγγελίας (μεταφορά, αποθήκευση, κλπ), 3) εταιρείες διαφημιστικές ή/και εν γένει παροχής προωθητικών υπηρεσιών, , όπως για παράδειγμα τα κοινωνικά δίκτυα, 4) εξωτερικοί νομικοί συνεργάτες / δικηγόροι στα πλαίσια είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων ή διεκδίκησης αξιώσεων (εξωδικαστικώς & ενδίκως) , 5) τρίτοι συνεργάτες-τεχνικές εταιρείες στα πλαίσια διερεύνησης των δεδομένων της σχετικής αγοράς και εξαγωγής στατιστικών συμπερασμάτων με στόχο την παροχή προτάσεων εφαρμογής διαφορετικών τεχνολογικών λύσεων για την ενίσχυση των προϊόντων και υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση, δεσμευόμαστε, και προς τα μέρη αυτά, η σχετική κοινοποίηση να αφορά μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τους σκοπούς των υπηρεσιών τους και ότι η χρήση των δεδομένων σας θα γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Εάν αλλάξουμε ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι προσωπικές σας πληροφορίες πιθανόν να προωθηθούν στο νέο ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με την προαναφερθείσα ενέργεια προς τρίτους παρακαλώ επικοινωνήστε με την Εταιρεία στο e-mail: support@bloobox.gr.

Με εξαίρεση τα παραπάνω, τα προσωπικά σας δεδομένα με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006. Στην τελευταία αυτή περίπτωση τα στοιχεία που φυλάσσονται από εμάς δύνανται να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο.

Υποχρεούστε ωστόσο και εσείς επίσης να διαφυλάσσετε το απόρρητο των δεδομένων σας και να μην προβαίνετε σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά σας) ούτε να παραχωρείτε τη χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτους. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων σας.

Επειδή τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε είναι εξαιρετικά σημαντικά για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σας καθότι, όπως γνωρίζετε, αυτά αποτελούν εκτός των άλλων και τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας μας μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας απέναντί σας καθώς και των παραγγελιών, θα πρέπει να είστε σίγουροι/η ότι τα στοιχεία που μας έχεις δώσει είναι απολύτως ορθά. Θα λαμβάνεται κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλαμβάνονται από εσάς τα ορθά στοιχεία και, για το λόγο αυτό, σας ζητούμε στο τέλος της συμπλήρωσης των στοιχείων σας να επανελέγξετε τα στοιχεία αυτά και κατόπιν να τα αποστείλετε σε εμάς μαζί με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις μας δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής λανθασμένων προσωπικών στοιχείων. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δώσει θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τη διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων καθώς και για τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούστε να ενημερώνετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που επέρχεται μια αλλαγή σε αυτά.

9. Ειδικοί Σύνδεσμοι

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους μας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στον άλλο δικτυακό τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεν είμαστε σε θέση να ελέγχουμε το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την αξιοπιστία των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων.

10. Ανήλικοι

Πρόθεση μας είναι να μη συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που έχουν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί από εμάς, τυχόν ανήλικοι χρήστες που διαβιβάζουν προσωπικά τους δεδομένα μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους.

11. Τροποποίηση των παρόντων όρων

Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 24/5/2019.

Η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την εισαγωγή της στον παρόντα δικτυακό τόπο. Καμία αλλαγή στους παραπάνω όρους δε θα έχει αναδρομική ισχύ σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων που έχουν συλλεχθεί στο παρελθόν, εκτός αν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ενημερώσουμε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες μας μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των μηνυμάτων σε αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχουν κοινοποιήσει οι ίδιοι προς εμάς.